VET4Migre (Курса)

VET4Migre (Курса)

Mодул 1: Меки умения – Заетост и предприемачество

ЗАБЕЛЕЖКА: Този курс се състои от 6 модулен учебен план. По-подробна информация за ВСИЧКИ 6 МОДУЛА отвъд това, което се намира в този онлайн курс, е достъпна за вас в „Ръководство за предприемачи мигранти“. Гайдът също съдържа текуща и специфична информация за всяка държава (Дания,Италия,Гърция, България и Испания). Тази специфична информация за държавата включва национално законодателство за предприемачите, текуща статистика и организации, свързани с предприемачи мигранти и бежанци, базирани във всяка страна.

1.1 Въведение

В тази глава ще намерите информация за разликата между меки умения и твърди умения. След това се представя наборът от умения, необходим за предприемаческия ум, и всяко обсъждано умение.

1.2 Меки умения срещу твърди умения

Меките умения подобряват способността на индивидите да работят ефективно в бизнес среда и да гарантират ефективно използване на знанията в областта на практиката. За да се подобри пригодността за заетост на търсещите работа и хората, които искат да бъдат самостоятелно заети, меките умения трябва да играят решаваща роля. Въпреки това, важността от придобитите меки умения винаги е била не толкова важна, колкото необходимостта от други основни технически умения.За да разберем меките умения, първо трябва да разграничим твърдите умения и меките умения. Твърдите умения могат да бъдат определени като набор от умения, които са разработени от академични и технически познания. Според Мартин Карол (2008 [1]), твърдите умения са “по подобие на това, което може да се появи по редовете на вашето резюме”, а меките умения могат да бъдат определени като “група от личностни черти, социални умения, лични навици, приятелски и оптимистични”.

1.3 Меки умения за самостоятелна заетост и предприемачество

Научните изследвания определят най-важните меки управленски умения за постигане на успех в предприемаческото начинание. Успоредно със самоосъзнаването уменията за самостоятелна заетости предприемачество включват комуникация,креативност(включително решаване на проблеми) и управленски и лидерски умения(което включва мотивация, договаряне, поставяне на цели, планиране и организиране, изграждане на екип) [2].

1.4 Самосъзнание

Психологическото изследване на самосъзнанието може да бъде проследено до 1972 г., когато психолозите Шели Дювал и Робърт Уиклунд разработиха „теорията за самосъзнанието”.
Те предложиха, „когато фокусираме вниманието си върху себе си, ние оценяваме и сравняваме нашето текущо поведение с нашите вътрешни стандарти и ценности. Ние ставаме самосъзнателни като обективни оценители на себе си. ”
По същество те смятат, че самосъзнанието е основен механизъм за самоконтрол.

1.5 Комуникация

Умението за комуникация играе решаваща роля в изпълнението на всички други умения. Ако не можете да общувате, другите набори умения ще паднат.
Комуникацията е начин за създаване на взаимодействия между хората. Наличието на добри комуникационни умения също ще помогне на предприемача по време на обяснението на проекта, пред инвеститори, презентация, обучение, както и много други области, където човек има лични разговори. Ефективният комуникатор може да изгради кариерата си по-лесно.

1.6 Творчество и решаване на проблеми

Това са умения, необходими за растеж и развитие на бизнеса. Предприемачът трябва да инвестира време и усилия, за да усъвършенства тези умения. Като се концентрира върху решаването на проблеми и творческото мислене, индивидът ще може да разпознава (и създава) възможности за поддържане и развитие на проекта, който предприема. Когато мислим за творчество, ние сме склонни да мислим за хората, които изследват своята художествена страна чрез музика, изкуство и писане.

Когато мислим за творчеството като умение за работа, ние сме склонни да разглеждаме само работни места в творческите индустрии като изкуството и дизайна и промоцията. Все пак ние използваме всеки ден творчеството и това е жизнено важен инструмент в нашия арсенал от меки умения.

1.7 Управленски и лидерски умения

Необходими са основни познания за управлението на началния етап и по-късно по време на етапа на разработване. Без лидерство, много предприемачи се саботират чрез изключително лошо вземане на решения и слаби лидерски умения [3]. Обикновено в началото управлението се извършва от единствения учредител или собственик, който трябва да извърши всички действия. С развитието на бизнеса са необходими повече управленски умения. Това често се случва, когато има неудовлетвореност.

Собственикът се занимава с напълно нов тип проблем – управление на екип и други хора. Необходими са умения за планиране, организиране, водене и контрол, заедно с преглед на финансите, маркетинга и постигането на конкурентно предимство. Не всеки може да се справи удобно с хората. Необходими са многобройни умения за ефективно управление на бизнеса.

Предприемачът ще трябва да планира и организира, да поставя цели, да взема решения и да рекламира бизнеса. Успял предприемач споделя, че „динамиката на екипа е най-трудното и най-лично предизвикателство за всички. Получаването на това погрешно, наистина боли. В основата си става дума за лидерство.”[4]

Лидерството е свързано с организацията на хора и мотивирането им да работят за постигане на обща цел. Предприемачът трябва да се откаже от някакъв контрол и да положи усилия за изграждане на умения на други хора. За да спечелят конкурентното предимство, управленските и междуличностните умения и знания са в центъра.

1.8 Управление и ръководство

Управленските и лидерски умения обикновено включват: мотивация, договаряне, поставяне на цели, планиране и организиране и изграждане на екип.

Мотивационните умения [5]

на работното място могат да бъдат определени като действия или стратегии, които ще предизвикат желано поведение или отговор от страна на заинтересованите страни. Мотивационната тактика варира в зависимост от стила на мотиватора, тяхната връзка с целта на мотивацията и личността на индивида да бъде мотивиран.

Стъпки в мотивационния процес:

  1. Оценяване на предпочитанията и характеристиките на личността на индивида или групата, които трябва да бъдат мотивирани.
  2. Определяне на подходящите за тази цел мотивационни стратегии.
  3. Предаване на очаквания за изпълнение или постигане на желаните резултати от предмета на мотивацията.
  4. Съобщаване на ползи, награди или санкции, ако очакванията са (или не) са изпълнени.
  5. Осигуряване на обратна връзка относно напредъка или липсата на напредък към желаните резултати.
  6. Справяне с проблемите или пречките, които ограничават успеха.
  7. Осигуряване на награди за желаните резултати.
  8. Издаване на предупреждения преди налагане на санкции.
  9. Публично разпознаване на други, които са отговорили по желания начин.

 


[1] Martin Carole (2008), “How to stand out from a Crowd of Candidates”, Retrieved in January 2009 from http://www.career_intellegence.com/Transcation/ uniqueness.asp
[2] Holmberg-Wright, Kristin, and Tracy Hribar. “Soft Skills-The Missing Piece for Entrepreneurs to Grow a Business.” American Journal of Management 16.1 (2016): 11.
[3]  Wagner, E. T. (2013, September 12). Five Reasons 8 Out of 10 Businesses Fail. Retrieved from Forbes: http://www.forbes.com/sites/ericwager/2013/01/12/five-reasons-8-out-of-10-businesses-fail/
[4] Murphy, B. (2010). The Intelligent Entrepreneur. New York: MacMillian Publishing.

[5] https://www.thebalancecareers.com/motivational-skills-with-examples-2059691

 

Изтеглете файла за упражненията по курса на тази връзка